Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Bestemmingsplan

Met de opdrachtgever wordt verkend welke doelstellingen en uitgangspunten aan een bestemmingsplan ten grondslag liggen. In een aantal gevallen resulteert dit in een uitgangspuntennotitie voordat een eerste versie van het bestemmingsplan wordt gemaakt. Naast het maken van bestemmingsplannen heeft Van Riezen & Partners ook ruime ervaring met het maken van uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen conform artikel 3.6 Wro.

De praktijk rond het opstellen van bestemmingsplannen is al enige tijd fundamenteel aan verandering onderhevig door zowel nieuwe wetgeving als jurisprudentie. Van Riezen & Partners volgt al deze ontwikkelingen op de voet en past deze toe in de praktijk.

Naast het opstellen van bestemmingsplannen en aansturing van benodigde onderzoeken begeleidt en adviseert Van Riezen & Partners opdrachtgevers in de procedure, ondermeer door beantwoording van inspraakreacties, reacties van de artikel 3.1.1 Bro partners en de zienswijzen. Indien nodig ondersteunen en adviseren wij onze opdrachtgevers in het beroep bij de Raad van State.