Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Procedure Wet geluidhinder

Indien het bestemmingsplan voorziet in de bouw van nieuwe woningen of andere geluidgevoelige gebouwen en deze langs of in de buurt van een weg liggen waar minimaal 50 km/uur mag worden gereden, moet op grond van de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek worden gedaan. Dat is ook noodzakelijk indien het plangebied in de buurt van spoorlijnen of gezoneerde industrieterreinen ligt.

Indien de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden, zal in het kader van de bestemmingsplanprocedure een hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld. Een dergelijk besluit moet worden gemotiveerd. Van Riezen & Partners heeft ruime ervaringen met akoestische procedures Wet geluidhinder en kan de gewenste motivering opstellen. Daarnaast kan onder onze supervisie het akoestisch onderzoek door een daarvoor deskundig adviesbureau worden uitgevoerd.