Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Standaarden en digitalisering

Het Besluit ruimtelijke ordening stelt verplicht dat ondermeer een bestemmingsplan in digitale vorm volgens de RO-standaarden voor de digitalisering wordt vastgesteld. Ons bureau beschikt over ruime ervaring met de benodigde software (RO-plan en Dezta) om een digitaal bestemmingsplan te kunnen maken.

Voor zowel Wabo-afwijkingen (omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo), voorbereidingsbesluiten als bestemmingsplannen kan ons bureau de benodigde bestanden opstellen, succesvol valideren en aanleveren, zodat de plannen kunnen worden gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.