Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

MER

Conform het Besluit MER 1994 (milieu-effectrapportage) moet voor grote projecten (zoals woonwijken, recreatieve (sport)voorzieningen of jachthavens) een MER-beoordeling worden gedaan of een Milieu-effectrapportage (MER) worden gemaakt. Dit moet worden gedaan in het kader van de planologische procedure die het project mogelijk maakt. Ons bureau kan zowel een MER-beoordelingsnotitie als een MER opstellen en de daarvoor benodigde milieutechnische onderzoeken organiseren, beoordelen en verwerken.

In de MER-beoordeling wordt onderzocht of het project belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De MER-beoordeling kan leiden tot het uitvoeren van een Milieu-effectrapportage. In de Milieu-effectrapportage worden de effecten van het project en de alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen.