Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Structuurvisie

Op grond van de artikelen 2.1 t/m 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening zijn zowel gemeenten, provincies als het Rijk verplicht om voor hun grondgebied één of meerdere Structuurvisies op te stellen. Hierin wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor (een deel van) het grondgebied vastgelegd. In de Structuurvisie wordt tevens aangegeven op welke wijze de voorgestelde ontwikkelingen kunnen worden verwezenlijkt.

Ook voor bepaalde aspecten van ruimtelijk beleid, zoals horeca of water, kan de gemeente een Structuurvisie opstellen. Van Riezen & Partners kan naast het opstellen van een Structuurvisie tevens het benodigde tekenwerk verzorgen en de bijbehorende procedure begeleiden.