Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Voorbeelden

De Hoek (Hoofddorp) - Segro (2008)

In opdracht van Segro organiseerde Van Riezen & Partners de planontwikkeling van De Hoek Noord. De ontwikkeling van een door landelijke infrastructuur (HSL, Rijkswegen A4 en A5) omsloten gebied in de nabijheid van luchthaven Schiphol tot bedrijventerrein. Van Riezen & Partners heeft de milieutechnische en planologische randvoorwaarden verkend en de daaruit voortvloeiende onderzoeken aangestuurd. Door ons bureau is tevens gewerkt aan het bestemmingsplan voor dit gebied.

Wibautstraat (Amsterdam) - Mul Project Ontwikkeling BV (2008)

Van Riezen & Partners is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een bouwblok langs de Wibautstraat waarbij bestaande woningen werden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Van Riezen & Partners heeft daartoe tijdens de planvormingsfase het overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam en in opdracht van Mul een uitwerkingsplan gemaakt.

Northgo College (Noordwijk) - Gemeente Noordwijk (2006-2007)

Nadat van Riezen & Partners een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de gemeente Noordwijk had opgesteld, was de uitbreiding van het Northgo College opgestart. De bestaande school werd in verband met het bestaande ruimtegebrek en de verwachte leerlingentoename uitgebreid met ruim 3.000 vierkante meter. Van Riezen & Partners heeft samen met het schoolbestuur de uitwerking van het Programma van Eisen tot een bouwplan geleid, de stedenbouwkundige, planologische en financie randvoorwaarden vastgesteld en bewaakt, de aanbesteding voorbereid en het maatschappelijke en politieke draagvlak georganiseerd.

Uitbreiding Bloemenveiling Aalsmeer - Flora Holland (2008)

Voor de uitbreiding van het VBA-terrein als onderdeel van Green Park Aalsmeer is Van Riezen & Partners intensief betrokken geweest bij de planvoorbereiding, waarbij advisering heeft plaatsgevonden op strategische, stedenbouwkundige, planologische en milieukundige aspecten. Vervolgens hebben wij het bestemmingsplan opgesteld.

Winkelcentrum Ridderhof (Alphen aan den Rijn) - Matrix Invest (2007)

Herontwikkeling van winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Van Riezen & Partners heeft Matrix Invest in de planvormingsfase geadviseerd, verkeer- en parkeeronderzoek uitgevoerd en de uitvoering door derden van diverse milieutechnische onderzoeken gecoordineerd. Voor de planologische procedure heeft Van Riezen & Partners de ruimtelijke onderbouwing gemaakt.

Appartementen Zuidlaan 59 (Bergen) - DVM (2007-2008)

Het project voorzag in het slopen van de bestaande bebouwing ten behoeve van 12 appartementen in een complex met daaronder een parkeergarage. Van Riezen & Partners heeft de vergunningverlening (bouw-, kap-, sloop- en uitritvergunning), alsmede de planologische procedure, de benodigde uitvoerbaarheidsonderzoeken en de contractvorming omtrent grondruil georganiseerd en samenwerking met de gemeente verzorgd. Onderdeel daarvan is een planschadeovereenkomst op basis van een door Van Riezen & Partners opgestelde risicoanalyse planschade. Voorts is onder aansturing van Van Riezen & Partners een inrichtingsplan ten behoeve van de ruimtelijke inpassing in de omgeving opgesteld.

Zwanenburg Zuid (Haarlemmermeer) - Bedrijvenhuis Nederland NV (2007)

Voor de mogelijke ontwikkeling van een agrarisch gebied tussen de Rijksweg A9 en Zwanenburg is door Van Riezen & Partners een milieukundige en beleidsmatige verkenning opgesteld. Daarin is nagegaan of de herontwikkeling tot bedrijventerrein beleidsmatig en milieukundig inpasbaar is. Naast deze verkenning zijn de onderzoeksvragen geformuleerd die aan de orde zijn als de herontwikkeling juridisch planologisch geregeld gaat worden.

naar boven