Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Planschade

Een nieuw bestemmingsplan of projectbesluit kan leiden tot planschade. Bepalend daarbij is wat op basis van het geldende bestemmingsplan al is toegestaan.

Aan de hand van een risico-analyse kan worden ingeschat wat de kans op planschade is. Een dergelijke analyse kunnen wij voor u verzorgen. Daarbij worden de effecten van de nieuwe planologische situatie op ondermeer de bezonning, het verkeer, het uitzicht en de privacy van omliggende panden onderzocht. Het bepalen van de hoogte van een eventuele planschade-uitkering kan onder onze supervisie door een makelaar worden onderzocht.

Doorgaans is het maken van een bezonningsstudie een vast onderdeel van de risico-analyse. Daarin worden de verschillen in bezonning van de omgeving tussen de huidige en toekomstige planologische situatie in kaart gebracht. Ons bureau beschikt over de software en de kennis om een dergeljike bezonningsstudie te maken.