Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Voorbeelden

Hoekenrode - Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost (2012)

In opdracht van het stadsdeel is het projectmanagement verzorgd voor de herontwikkeling van het Hoekenrodeplein en het aangrenzende Nieuw Amsterdam Gebouw. Verbouwing van een kantoorpand tot multifunctioneel gebouw met horeca, dienstverlening en een hotel waarbij de aangrenzende openbare ruimte opnieuw moest worden ingericht in de stijl van de rest van de Amsterdamse Poort en het Arenagebied.

Ouderkerk Zuid - Gemeente Ouder-Amstel (2006-heden)

Het project Ouderkerk Zuid ligt tussen de dorpskern van Ouderkerk en de A9 in. Van Riezen & Partners verzorgt sinds 2006 de projectleiding.

De Geuzenbaan - Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (2001-2006)

Het project De Geuzenbaan behelst het uit het verkeer nemen van een stedelijke verbindingsweg om ruimte te maken voor in totaal ruim 900 woningen en de vernieuwing van het wijkwinkelcentrum Lambertus Zijlplein. Van Riezen & Partners heeft enkele jaren in opdracht van het stadsdeel de projectleiding verzorgd voor dit project en was op die wijze betrokken bij zowel de programmatische, stedenbouwkundige als architectonische planvorming. Op basis van een door Van Riezen & Partners opgesteld bestemmingsplan zijn uiteindelijk bouwvergunningen verleend. Het overgrote deel van de woningen en voorzieningen is gebouwd ende openbare ruimte is ingericht.

Kerkstraat - Gemeente Noordwijk (2000-2003)

Voor de herontwikkeling van het winkelgebied rondom de Kerkstraat in Noordwijk Binnen heeft Van Riezen & Partners enkele jaren het projectmanagement verzorgd. Het heeft ertoe geleid dat stedenbouwkundige plannen zijn vervaardigd en vastgesteld, het benodigde onderzoek is uitgevoerd, samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten zijn gesloten met partijen en de herontwikkeling juridisch planologisch is geregeld. Inmiddels is de uitvoering van de plannen ter hand genomen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Duivendrechtse Veld - Gemeente Ouder-Amstel (2008-heden)

De locatieDuivendrechtse Veld in de gemeente Ouder-Amstel wordt conform de Structuurvisie uit 2007 herontwikkeld tot een gemengd woon-werkgebied. Daarbij wordt naast het toevoegen van woningen, bedrijven en voorzieningen gestreefd naar de realisatie van een groene en waterrijke omgeving. Uitgangspunt is om een overgang te creeren tussen het grootstedelijke Amsterdam Zuidoost enerzijds en het dorp Duivendrecht en het landelijk gebied van de Amstelscheg anderzijds.

Hemboog - Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (2002-2004)

Door ProRail is in de jaren 2002 en 2003 gewerkt aan de bouw van de Hemboog, een spoorverbinding die zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en Zaandam. De boog ligt ter hoogte van station Sloterdijk. De zone langs het spoor is na voltooiing van de lijn heringericht als park. Ook is een aantal woningen voorzien van extra gevelisolatie vanwege de toename van het aantal sporen. Een en ander is in goed overleg met diverse betrokken partijen zoals ProRail tot stand gekomen. Van Riezen & Partners heeft dit project in opdracht van het stadsdeel geleid.

Morgenster / Herbouw Witte School - Gemeente Noordwijk (2003-2007)

Het plangebied Morgenster bevindt zich centraal in Noordwijk. Naast het plangebied bevindt zich de Witte School, afgebrand in de zomer van 2000. De school is inmiddels in de oude, beeldbepalende stijl herbouwd en in maart 2005 feestelijk heropend. De financiering van de herbouw wordt gedragen door de ontwikkeling van Morgenster. In het plangebied Morgenster worden in totaal 107 eengezinswoningen, appartementen en een welzijnsgebouwgebouwd. De openbare bibliotheek blijft op de huidige plek behouden en wordt uitgebreid. In het gebouw van de bibliotheek wordt het nieuwe Jan Verwey Natuurcentrum geintegreerd. Van Riezen & Partners heeft dit project namens de gemeente geleid en was integraal verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige, financiele en juridische aspecten, het maatschappelijk en politieke draagvlak, vanaf de eerste start tot en met het bouwrijp maken. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

naar boven