Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Wabo-afwijking

Voor projecten die niet binnen het geldende bestemmingsplan passen kan een procedure worden gevolgd die beschreven is in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij deze procedure hoort een goede ruimtelijke onderbouwing waarin het project moet worden gemotiveerd. Daarbij moet inzicht worden gegeven in de toekomstige ontwikkeling, afwijkingen van het geldende bestemmingsplan, conclusies van de uitgevoerde milieuonderzoeken en de financiele en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Van Riezen & Partners heeft ruime ervaring met het maken van ruimtelijke onderbouwingen. Zie voor een selectie daarvan het kopje voorbeelden. Naast het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en aansturing van benodigde onderzoeken, begeleidt en adviseert Van Riezen & Partners opdrachtgevers in de procedure. Dit ondermeer door (concept)beantwoording van inspraakreacties, reacties van de vooroverlegpartners en de zienswijzen.