Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Onderzoeken uitvoerbaarheid

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de ruimtelijke onderbouwing inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. De uitvoerbaarheid van het plan heeft zowel maatschappelijke, financiele, verkeerstechnische als milieukundige aspecten. De juridische houdbaarheid bij de Raad van State wordt vaak op juist deze onderwerpen op de proef gesteld. Van Riezen & Partners besteedt bij het maken van een ruimtelijke onderbouwing ruime aandacht aandeze uitvoerbaarheidaspecten.

Op milieukundig gebied moet op grond van diverse wet- en regelgeving in het kader van de procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo onderzoek worden verricht, zoals luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna en archeologie. De vereisten die wetgeving en jurisprudentie aan deze onderzoeken stellen wordt door ons nauwlettend gevolgd en toegepast. Daardoor kunnen wij de uitvoering van deze onderzoeken gericht organiseren en aansturen. Wij kunnen daarbij terugvallen op een breed netwerk van onderzoeksbureaus en adviseurs. Op deze wijze zijn de onderzoeken goed toepasbaar in de planologische procedure en blijven besluiten in de procedure in stand.